千字文带拼音打印版

 


千字文

天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),

宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。 

日月盈昃 (rì yuè yíng zè),    

辰宿列张 (chén xiǔ liè zhāng)。

寒来暑往 (hánl ái shǔ wǎng),  

秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。

闰余成岁 (rùn yú chéng suì),  

律吕调阳 (lǜ lǚ táo yáng)。

云腾致雨 (yún téng zhì yǔ),   

露结为霜 (lù jié wéi shuāng)。

金生丽水 (jīn shēng lì shuǐ),  

玉出昆冈 (yù chū kūn gāng)。

剑号巨阙 (jiàn hào jù què),     

珠称夜光 (zhū chēng yè guāng)。

果珍李柰 (guǒ zhēn lǐ nài),

菜重芥姜 (cài zhòng jiè jiāng)。

海咸河淡 (hǎi xián hé dàn),    

鳞潜羽翔 (lín qián yǔ xiáng)。

龙师火帝 (long shī huǒ dì),     

鸟官人皇 (niǎo guān rén huáng)。

始制文字 (shǐ zhì wén zì),      

乃服衣裳 (nǎi fú yī shāng)。

推位让国 (tuī wèi rang guó),    

有虞陶唐 (yǒu yú táo táng)。

吊民伐罪 (diào mín fá zuì),     

周发殷汤 (zhōu fā yīn tāng)。

坐朝问道 (zuò cháo wèn dào),  

垂拱平章 (chuí gǒng píng zhāng)。

爱育黎首 (ài yù lí  shǒu),       

臣伏戎羌 (chén fú róng qiāng)。

遐迩一体 (xiá ěr yī tǐ),         

率宾归王 (shuài bīn guī wáng)。

鸣凤在竹 (míng fèng zài zhú),   

白驹食场 (bái jū shí chǎng)。

化被草木 (huà bèi cǎo mù),     

赖及万方 (lài jí wàn fāng)。

盖此身发 (gài cǐ shēn fà),      

四大五常 (sì dà wǔ cháng)。

恭惟鞠养 (gōng wéi jū yǎng),    

岂敢毁伤 (qǐ gǎn huǐ shāng)。

女慕贞洁 (nǚ mù zhēn jié),      

男效才良 (nán xiào cái liáng)。

知过必改 (zhī guò bì gǎi),       

得能莫忘 (dé  néng mò wàng)。

罔谈彼短 (wǎng tán bǐ duǎn),    

靡恃己长 (mí shì jǐ cháng)。

信使可覆 (xìn shǐ kě fù),        

器欲难量 (qì yù nán liáng)。

墨悲丝染 (mò bēi sī rǎn),       

诗赞羔羊 (shī zàn gāo yáng)。

景行维贤 (jǐng xíng wéi xián),   

克念作圣 (kè niàn zuò shèng)。

德建名立 (dé jiàn míng lì),      

形端表正 (xíng duān biǎo zhèng)。

空谷传声 (kōng gǔ chuan shēng), 

虚堂习听 (xū tang xí tīng)。

祸因恶积 (huò yīn  è  jí),         

福缘善庆 (fú yuán shàn qìng)。

尺璧非宝 (chǐ bì fēi bǎo),        

寸阴是竞 (cùn yīn shì jìng)。

资父事君 (zī fù shì jūn),         

曰严与敬 (yuē yán yǔ jìng)。

孝当竭力 (xiào dāng jié lì),      

忠则尽命 (zhōng zé jìn mìng)。

临深履薄 (lín shēn lǚ báo),      

夙兴温凊 (sù xīng wēn qìng)。

似兰斯馨 (sì lán sī xīn),         

如松之盛 (rú sōng zhī shèng)。

川流不息 (chuān liú bù xī),      

渊澄取映 (yuān chéng qǔ yìng)。

容止若思 (róng zhǐ ruò sī),      

言辞安定 (yán cí  ān dìng)。

笃初诚美 (dǔ chū chéng měi),    

慎终宜令 (shèn zhōng yì lìng)。

荣业所基 (róng yè suǒ jī),      

籍甚无竟 (jí  shèn  wú  jìng)。

学优登仕 (xué yōu dēng shì), 

摄职从政 (shè  zhǐ  cóng zhèng)。

存以甘棠 (cún  yǐ  gān  táng), 

去而益咏 (qù  ér  yì  yǒng)。

乐殊贵贱 (lè  shū  guì  jiàn), 

礼别尊卑 (lǐ  bié  zūn  bēi)。

上和下睦 (shàng  hé  xià  mù), 

夫唱妇随 (fū  chàng  fù  suí)。

外受傅训 (wài  shòu  fù  xùn), 

入奉母仪 (rù  fèng  mǔ  yí)。

诸姑伯叔 (zhū gū bó shú), 

犹子比儿 (yōu zǐ bǐ ér)。

孔怀兄弟 (kǒng huái xiōng dì), 

同气连枝 (tong qì lián zhī)。

交友投分 (jiāo yǒu tóu fēn), 

切磨箴规 (qiē  mó  zhēn  guī)。

仁慈隐恻 (rén  cí  yǐn  cè), 

造次弗离 (zào cì  fú  lí)。

节义廉退 (jié  yì  lián  tuì),

颠沛匪亏 (diān  pèi  fěi kuī)。

性静情逸 (xìng jìng qíng  yì),

心动神疲 (xīn dòng shén pí)。

守真志满 (shǒu zhēn zhì mǎn),

逐物意移 (zhú wù yì yí)。

坚持雅操 (jiān chí yǎ cāo),

好爵自縻 (hǎo jué zì mí)。

都邑华夏 (dū yì huá xià),

东西二京 (dōng  xī  èr jīng)。

背邙面洛 (bèi máng miàn  luò),

浮渭据泾 (fú wèi jù  jīng)。

宫殿盘郁 (gōng diàn  pán  yù),

楼观飞惊 (lóu guān  fēi  jīng)。

图写禽兽 (tú xiě qín  shòu),

画彩仙灵 (huà cǎi  xiān  líng)。

丙舍旁启 (bǐng shè  pang qǐ),

甲帐对楹 (jiá zhàng duì  yíng)。

肆筵设席 (sì yán shè xí),

鼓瑟吹笙 (gǔ sè  chuī shēng)。

升阶纳陛 (shēng jiē  nà  bì),

弁转疑星 (biàn zhuàn yí  xīng)。

右通广内 (yòu tōng guǎng nèi),

左达承明 (zuǒ dá chéng  míng)。

既集坟典 (jì jí  fén  diǎn),

亦聚群英 (yì  jù qún  yīng)。

杜稿钟隶 (dù gǎo zhōng lì),

漆书壁经 (qī shū bì jīng)。

府罗将相 (fǔ luó jiāng xiàng),

路侠槐卿 (lù xiá huái qīng)。

户封八县 (hù fēng bā xiàn),

家给千兵 (jiā jǐ  qiān  bīng)。

高冠陪辇 (gāo guān  péi niǎn),

驱毂振缨 (qū gǔ zhèn yīng)。

世禄侈富 (shì  lù  chǐ  fù),

车驾肥轻 (chē  jià  féi qīng)。

策功茂实 (cè gōng mào  shí),

勒碑刻铭 (lè  bēi  kè  míng)。

盘溪伊尹 (pán xī  yī  yǐn),

佐时阿衡 (zuǒ  shí  ā  héng)。

奄宅曲阜 (yǎn zhái  qū  fù),

微旦孰营 (wēi  dàn shú  yíng)。

桓公匡合 (huán gōng kuāng  hé), 

济弱扶倾 (jì  ruò  fú  qīng)。

绮回汉惠 (qǐ huí hàn  huì), 

说感武丁 (yuè gǎn wǔ  dīng)。

俊义密勿 (jùn  yì  mì  wù),

多士实宁 (duō shì shí  níng)。

晋楚更霸 (jìn chǔ gēng bà), 

赵魏困横 (zhào wèi  kùn  héng)。

假途灭虢 (jiǎ  tú  miè  guó), 

践土会盟 (jiàn  tǔ huì  méng)。

何遵约法 (hé  zūn  yuē fǎ), 

韩弊烦刑 (hán bì  fán  xíng)。

起翦颇牧 (qǐ jiǎn pō mù), 

用军最精 (yòng jūn  zuì jīng)。

宣威沙漠 (xuān wēi shā mò), 

驰誉丹青 (chí yù dān qīng)。

九州禹迹 (jiǔ zhōu yǔ jì), 

百郡秦并 (bǎi jùn qín bìng)。

岳宗泰岱 (yuè zōng tài dài), 

禅主云亭 (chán zhǔ yún tíng)。

雁门紫塞 (yàn mén zǐ  sài), 

鸡田赤诚 (jī tián  chì  chéng)。

昆池碣石 (kūn chí jié shí), 

钜野洞庭 (jù yě dòng  tíng)。

旷远绵邈 (kuàng yuǎn mián miǎo), 

岩岫杳冥 (yán xiù yǎo míng)。

治本于农 (zhì běn yú nóng), 

务兹稼穑 (wù zī  jià  sè)。

俶载南亩 (chù zǎi nán  mǔ), 

我艺黍稷 (wǒ yì shǔ  jì)。

税熟贡新 (shuì shú gong xīn), 

劝赏黜陟 (quàn shǎng chù  zhì)。

孟轲敦素 (mèng kē dūn sù), 

史鱼秉直 (shǐ  yú bǐng  zhí)。

庶几中庸 (shù jǐ  zhōng  yōng), 

劳谦谨敕 (láo qiān jǐn chì)。

聆音察理 (ling yīn chá lǐ), 

鉴貌辨色 (jiàn mào biàn sè)。

贻厥嘉猷 (yí jué jiā yóu), 

勉其祗植 (miǎn qí  zhī  zhí)。

省躬讥诫 (xǐnggōngjījiè), 

宠增抗极 (chǒng zēng  kàng  jí)。

殆辱近耻 (dài  rǔ  jìn chǐ), 

林皋幸即 (ling  āo  xìng  jí)。

两疏见机 (liǎng shū jiàn jī), 

解组谁逼 (jiè zǔ shuí bī)。

索居闲处 (suǒ jū xián  chù), 

沉默寂寥 (chén mò jì liào)。

求古寻论 (qiú gǔ xún lùn), 

散虑逍遥 (sǎn lǜ xiāo yáo)。

欣奏累遣 (xīn zòu lěi qiǎn), 

戚谢欢招 (qī  xiè  huān  zhāo)。

渠荷的历 (qú  hé de lì), 

园莽抽条 (yuán mǎng chōu  tiáo)。

枇杷晚翠 (pí  pá  wǎn cuì), 

梧桐蚤凋 (wú  tong  zǎo  diāo)。

陈根委翳 (chén  gēn  wěi  yì), 

落叶飘摇 (luò yè  piāo yáo)。

游鹍独运 (you kūn dú yùn), 

凌摩绛霄 (ling  mó  jiàng xiāo)。

耽读玩市 (dān  dú  wán shì), 

寓目囊箱 (yù mù náng xiāng)。

易輶攸畏 (yì yóu yōu wèi), 

属耳垣墙 (zhǔ ěr yuán qiáng)。

具膳餐饭 (jù  shàn cān  fàn), 

适口充肠 (shì kǒu chōng cháng)。

饱饫烹宰 (bǎo yù pēng  zǎi), 

饥厌糟糠 (jī  yàn  zāo  kāng)。

亲戚故旧 (qīn qì gù  jiù), 

老少异粮 (lǎo shào  yì  liáng)。

妾御绩纺 (qiè  yù  jì  fǎng), 

侍巾帷房 (shì  jīn  wéi  fáng)。

纨扇圆洁 (wán  shàn  yuán jié),

银烛炜煌 (yín zhú  wěi  huáng)。

昼眠夕寐 (zhòu mián  xī  mèi), 

蓝笋象床 (lánsǔn xiàng  chuáng)。

弦歌酒宴 (xián  gē  jiǔ yàn), 

接杯举殇 (jié bēi  jǔ  shāng)。

矫手顿足 (jiǎo shǒu dùn  zú), 

悦豫且康 (yuè yù  qiě  kāng)。

嫡后嗣续 (dí hòu  sì  xù), 

祭祀烝尝 (jì  sì  zhēng  cháng)。

稽颡再拜 (jī sǎng  zài  bài), 

悚惧恐惶 (sǒng jù kǒng  huáng)。

笺牒简要 (jiān dié  jiǎn  yào), 

顾答审详 (gù dá  shěn  xiáng)。

骸垢想浴 (hài  gòu xiǎng  yù), 

执热愿凉 (zhí  rè yuàn  liáng)。

驴骡犊特 (lǘ  luó  dú  tè), 

骇跃超骧 (hài  yuè chāo  xiāng)。

诛斩贼盗 (zhū  zhǎn zéi  dào), 

捕获叛亡 (pǔ huò pàn  wáng)。

布射僚丸 (bù shè liáo  wán), 

嵇琴阮箫 (jī  qín  ruǎn  xiāo)。

恬笔伦纸 (tián bǐ  lún zhǐ), 

钧巧任钓 (jūn qiǎo rèn  diào)。

释纷利俗 (shì fēn  lì  sú), 

并皆佳妙 (bìng  jiē  jiā  miào)。

毛施淑姿 (máo  shī  shū  zī), 

工颦妍笑 (gōng  pín  yán xiào)。

年矢每催 (nián  shǐ  měi  cuī), 

曦晖朗曜 (xī  huī  lǎng  yào)。

璇玑悬斡 (xuán jī  xuán  wò), 

晦魄环照 (huì  pò  huán  zhào)。

指薪修祜 (zhǐ xīn xiū hù), 

永绥吉劭 (yǒng suí  jí  shào)。

矩步引领 (jù bù yǐn lǐng), 

俯仰廊庙 (fǔ yǎng láng miào)。

束带矜庄 (shù dài jīn zhuāng), 

徘徊瞻眺 (pái huái zhān tiào)。

孤陋寡闻 (gū lòu guǎ wén), 

愚蒙等诮 (yú méng děng qiào)。


阿里云盘:千字文打印版带拼音

https://www.aliyundrive.com/s/wMN4JapnM7W 提取码:Bozo

评论